قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد
49 بازدید
محل نشر: شماره 33 مجله علمی ـ پژوهشی «نامه مفید» قم سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی