سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر 
1374/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسلامی 
پژوهشگر 
1373/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه قم  
عضو هیئت علمی  
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی  
عضو هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجله تخصصی فقه واصول 
مدیر مسئول 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
مکاسب 
تدریس 
مؤسسات آموزش عالی کشور 
مدرس 
 
 
حقوق بازرگانی ، حقوق بین‌الملل 
تدریس 
پرتوریا ،آفريقاي جنوبی 
مدرس 
1387/08/12 
 
سمینار اجتهاد در فقه اسلامی